ยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าเรียน

Email

(ระบุ Email ที่ให้อาจารย์ไว้ โดยเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และไม่มีช่องว่าง)

ชื่อนักศึกษา (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)

นามสกุลนักศึกษา

ยืนยันตัวตนเรียบร้อย

นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบ JR Lerning โดยใช้ Username และ Password ดังนี้

Username

Password

กรุณาจด Username และ Password ก่อนเข้าหน้า Login

ไปยังหน้า Login